Responsabilitat Social

L'Hospital Universitari de Torrevella i els centres que integren el Departament de Salut formen part de la xarxa sanitària pública de la Conselleria de Sanitat. En els nostres objectius estratègics es planteja promoure la responsabilitat social corporativa (RSC) per a garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i social; amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels nostres pacients, professionals i la comunitat en la qual prestem assistència i la societat en el seu conjunt. L'objectiu és promoure un model de gestió sanitària públic des de la perspectiva de RSC, seguint amb les línies IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, i orientat a:

  • Desenvolupament de mesures dirigides a les persones, i, sobretot, en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats de treballadors/as.
  • Millorar l'ambient laboral i augmentar el compromís amb la Departament de Salut de Torrevella.
  • Impulsar accions per a posicionar al Departament de Salut de Torrevella en l'entorn social i institucional com a empresa responsable, saludable i accessible.
  • Impulsar mesures de sostenibilitat econòmica.
  • Racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos energètics.

Programes actius:

  • Trobades periòdiques amb associacions
  • Empresa Saludable i assessors de salut departamentals
  • Pla d'Humanització per a pacients i professionals
  • Accions de promoció de la salut i intervencions comunitàries
  • Voluntariat corporatiu