CARTERA DE SERVEIS

 • Alergologia
 • Anatomia patològica
 • Anestèsia i reanimació
 • Angiologia i cirurgia vascular
 • Anàlisis clíniques
 • Aparell digestiu
 • Atenció sanitària a drogodependents
 • Atenció sanitària domiciliària
 • Bioquímica clínica
 • Cardiologia
 • Cirurgia general i digestiu
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia major ambulatòria
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia refractiva
 • Cirurgia toràcica
 • Cures intermèdies neonatals
 • Dermatologia
 • Diàlisi
 • Endocrinologia
 • Infermeria
 • Infermeria obstetricoginecològica (comadrona)
 • Extracció d'òrgans de donants morts
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Ginecologia
 • Hematologia clínica
 • Hemodinàmica
 • Hospital de dia
 • Implant de membrana amniòtica per a patologia oftàlmica
 • Interrupció legal d'embaràs (no voluntària)
 • Laboratori d'hematologia
 • Logopèdia
 • Medicina del treball
 • Medicina general / de família
 • Medicina intensiva
 • Medicina interna
 • Medicina preventiva
 • Microbiologia i parasitologia
 • Nefrologia
 • Pneumologia
 • Neurofisiologia
 • Neurologia
 • Nutrició i dietètica
 • Obstetrícia
 • Obtenció de membrana amniòtica
 • Obtenció de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical
 • Obtenció de teixits de donants morts
 • Odontologia / estomatologia
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorrinolaringologia
 • Paritori
 • Pediatria
 • Planificació familiar
 • Psicologia clínica
 • Psiquiatria
 • Radiodiagnòstic
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Servei de transfusió
 • Tractament del dolor
 • Urgències
 • Urologia
 • Vacunació